تبلیغات شما
توربین
امیرحسین هراتی
۲ مهر, ۱۳۹۵ یک دیدگاه بگذارید 766 بازدید

بادبزن تهویه

بادبزن تهویه

باسلام با معرفی بادبزن تهویه در خدمت شما هستیم.

تهویه

معرفي، موارد استعمال، مشخصات فني، قدرت و ظرفيت

در مرحله حفاري، در جبهه كار پيشروي تونل آلودگيهاي مختلفي از جمله گازهاي حاصل از آتشباري و گرد و غبـار وجـود دارد . بنابراين براي اينكه بتوان پيشروي تونل را ادامه داد، بايد جبهه كار را تهويه كرد . در حالت كلي تهويه تونلها در مرحله حفاري تحت عنوان تهويه فرعي انجام ميگيرد. بدين منظور در دهانه تونل، بادبزني نصب ميشود و به كمك لولهاي كه از دهانه تونـل تـا جبهـه كار ادامه دارد، هوا را به داخل تونل مي فرستند و يا هواي آلوده را از طريق آن بيرون مي كشند. بادبزنهايي را كه براي تهويـه جبهـه كار تونلها به كار ميبرند، از نقطه نظر نيروي محركه به دو دسته بادبزن هاي با موتور هواي فشرده و بـادبزنهـاي بـا موتـور برقـي تقسيم ميكنند. هر يك از اين دو دسته خود ممكن است از نوع محوري يا شعاعي باشند.

بادبزن مهمترين وسيله در مدار تهويه است و به كمك آن هوا در قسمتهاي مختلف شبكه به جريان مي افتد. براي تهويـه و هـوا رساني در چاهها و تونلهاي شبكه معدن و تونلهاي عمراني در مراحل حفاري از بادبزن استفاده ميشود. درحالت كلي بادبزن از يك چرخ پره دار تشكيل شده است كه به وسيله موتور الكتريكي يا ديزلي، يا در مواردي با استفاده از سيستم هواي فشرده دوران مي نمايد و هوا را به جريان مي اندازد. بادبزن ممكن است به حالت مكشي يا دهشي كاركند. درحالت مكشي، بـادبزن در دهانـه چـاه يـا تونـل خروج هوا، نصب ميشود و هوا را ازداخل معدن به بيرون ميمكد. درطريقه دهشي، بادبزن در دهانه چـاه يـا تونـل ورود هـوا نصـب ميشود وهوا را با فشار به داخل معدن يا تونل مي راند. شكل رو به رو نمونه اي از يك بادبزن را نشان ميدهد .

 

انواع بادبزن

بادبزن جريان شعاعي يا گريز از مركز

اين نوع بادبزن از يك چرخ دنده كه پره هاي متعددي به آن متصل است تشكيل ميشود. اين چرخ توسط محوري كـه از موتـور انرژي ميگيرد، دوران ميكند. در اين بادبزنها هوا از طريق مجراي مركزي وارد چرخ ميشود وسپس ۹۰ درجه تغيير مسير ميدهـد و توسط چرخ به گردش در مي آيد. هوا پس از گردش وارد محفظه ضربه گير شده و آنگاه وارد مجراي حلزوني اطراف چرخ ميشـود و سپس وارد مجراي واگرا كه مقطع آن به تدريج اضافه مي گردد شده ودر نهايت از طريق انتهاي اين مجرا وارد اتمسـفر مـي گـردد. از آنجا كه امتداد ورود و خروج هوا در اين بادبزن ها بر هم عمود است. لذا اين امر خود موجب افـت قابـل تـوجهي مـي شـود. بنـابراين راندمان اين بادبزنها در مقايسه با انواع محوري كمتر و بين ۴۵ تا۸۵ درصد متغير است. بادبزنهاي شعاعي را ميتـوان بـه سـهولت توسط پره هاي آن تشخيص داد. پره ها ممكن است به حالت شعاعي مستقيم، خميده به عقب و يا خميده به جلـو تعبيـه شـده باشـند .

بادبزنهاي شعاعي مستقيم، قديميترين و سادهترين انواع بادبزنها هستند و در آنها به طور ساده، تعدادي پره مستقيم بر روي چـرخ نصب شده است. راندمان اين بادبزنها كم است و لذا براي استفاده در تونلها مناسب نيستند. در بادبزنهاي با پـره هـاي خميـده بـه سمت جلو، سرعت هوا به هنگام ترك پرهها از انواع ديگر بادبزن بيشتر است و بنابراين هواي بيشتري را به جريان مي اندازد اما افـت انرژي به هنگام تبديل سرعت به فشار، زياد و راندمان آن كم است

راندمان بادبزنهاي با پره هاي خميده به سمت عقب نسبت به انواع ديگر بيشتر است، زيرا به علت خميده بودن پـره هـا، هـوا بـه آرامي پره ها را ترك ميكند و در مجراي حلزوني به جريان مي افتد و بنابراين افت تبديل انـرژي مينـيمم اسـت . بـه علـت امتيـازات بادبزنهاي با پره هاي خميده به سمت عقب، استفاده از آنها براي تهويه تونل ها، متداولتر از انواع ديگر بادبزن است. اين بادبزنها بـه دليل راندمان بالا، به فضاي كمتري نياز دارند و درعين حال نيروي محركه مـورد نيـاز آنهـا كمتـر اسـت . واضـح اسـت كـه ايـن دو مشخصه، در تهويه تونلها امتياز بزرگي محسوب ميشوند . در شكل زیر نمونهاي از يك بادبزن شعاعي نشان داده شده است

تهویه تهویه

بادبزن محوری

در بادبزنهاي جريان محوري هوا از طريق مجرايي كه در امتداد دستگاه قرار دارد وارد شده و به چـرخ دواري مـيرسـد . در ايـن قسمت هوا دوران ميكند و آنگاه از پره هاي هادي عبور كرده و وارد مجرايي ميشود كه مقطعش زياد ميگردد. حركت هـوا در ايـن قسمت به موازات محور بادبزن است و به همين طريق نيز خارج مي گردد. قسمت جلوي دستگاه به طريقـي سـاخته شـده اسـت كـه حداقل مقاومت را در برابر عبور هوا داشته باشد. بادبزنهاي محوري را به دو نوع لولهاي و پره اي تقسيم ميكنند. تفاوت نوع لولـهاي با پرهاي در آن است كه در آن علاوه بر پرههاي گردان، تعدادي پره يا صفحه راهنما در يك طرف يـا دو طـرف روتـور نصـب شـده است. وجود اين پرههاي اضافي سبب تصحيح مسير حركت هوا و درنتيجه افزايش فشـار و رانـدمان بـادبزن مـي شـود. بـادبزنهـاي محوري با توجه به شكل وتعداد پرهها، به سهولت از انواع ديگر تميز داده مـيشـوند. بـادبزنهـاي محـوري را در يـك يـا دو طبقـه ميسازند. در بادبزن دو طبقه دو چرخ گردنده وجود دارد و بدين ترتيب، هواي خروجـي از چـرخ اول وارد چـرخ دوم شـده و فشـارش افزايش مييابد. در شكلهاي زیر و دو نمونه از بادبزنهاي جريان محوري نشان داده شده است.

دانلود فایل WORD دانلود فایل PDF
تبلیغات شما

درباره ی امیرحسین هراتی

امیرحسین هراتی
امیرحسین هراتی هستم/هدف از ایجاد این محیط ارائه مطالب کاربردی و مفید در زمینه مهندسی عمران و بالا بردن دانش همدیگر است امیدوارم بتوانم سهم کوچکی در این کار داشته باشم. راه ارتباطی: harati@omranovin.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده