تبلیغات شما
بالابر
امیرحسین هراتی
۲۸ شهریور, ۱۳۹۵ یک دیدگاه بگذارید 687 بازدید

بالابرها

بالابرها

باسلام با معرفی بالابرها در خدمت شما هستیم.

معرفي، موارد استعمال، مشخصات فني و ظرفيت

بالابر

به طور كلي براي حمل مصالح و افراد در ارتفاعات بالا در هنگام ساخت ابنيـه و سـازههـاي مرتفـع از بالابرهـا يـا آسانسـورهاي كارگاهي استفاده ميشود كه كاركرد اين ماشينها در طيف وسيعي از پروژه هاي عمراني نظير ساختمانهاي بلند، پلها، سدها، برجهـاي مخابراتي (به صورت موقت در حين احداث) و پروژه هاي صنعتي مثل پالايشگاهها، نيروگاهها، سـكوهاي نفتـي و سيسـتم هاي آب و فاضلاب شهري (به صورت دايم در حين بهره برداري) و نيز در موارد ديگري مثل حفاري هاي زير زميني و معادن ميباشد.

بالابرها معمولاً از يك قفس، برج شبكهاي، حفاظ پيشگيري از سقوط، سيستم بـرق رسـاني و سيسـتم محـرك شـامل موتـور و گيربكس تشكيل يافته است.

اساساً تفاوت اصلي بالابرهاي ساختماني با آسانسورهاي متداول در استفاده آنها از سيستم دندانه و شانهاي Pinion and Rack است. در اين سيستم نيازي به استفاده از كابل نگهدارنده و وزنه هاي تعادل وجود نداشته و ضرورتي به استفاده از قرقرههـا و ويـنچ در بالاي بالابر نميباشد.به اين ترتيب در فضاي مورد نياز متعلقات و پشتيباني سيستم كاهش قابل توجهي به وجود مـي آيـد. همچنـين نصب قطعات بالايي دكل با آساني و سرعت بيشتري امكان پذير است. البته با توجه به اينكه طول بالابر در حين اجرا بـه مـرور بايـد زياد شود، چاره اي به جز بهره يري از اين سيستم نيست. در اين سيستم با توجه به كاهش وزن كلي مجموعـه در مقايسـه بـا ديگـر سيستمهاي انتقال مانند جرثقيل برجي نياز به فونداسيون حجيم و تكيه گاههاي متعدد و سنگين به سازه اصلي از بين ميرود. از ديگر مزاياي سيستم دندانه و شانهاي امكان استفاده از اين وسيله در سطوح غير صاف مانند شيبدار و منحني مي باشد. از ديگر مزاياي ايـن سيستم بهرهبرداري ساده تر و نگهداري كم هزينه تر به دليل قطعات كمتر و عدم پيچيدگي سيستم ميباشد

حركت چرخ دنده بالابر در طول دكل (چه در حالت شتاب گيري و چه در حالت ترمز ) به كمك يك يا چند موتـور الكتريكـي بـه همراه گيربكس مربوطه صورت ميپذيرد. به اين ترتيب امكان كنترل، راحتي و ايمني بيشتري در مقايسه با سيستم كـابلي در اختيـار بهره برداران قرار ميگيرد. چرا كه احتمال بريدن كابل و يا افتادن قفس به صفر رسيده و حتي در صورت قطع برق يا بروز مشـكل در موتورها سيستم به صورت اتوماتيك قفل شده و در جاي خود باقي ميماند

مشخصات بالابرها عموماً برحسب موارد فني شامل تعداد موتور، ظرفيت باربري (به كيلوگرم )، سرعت حمل (متر در دقيقه )، ارتفاع دسترسي و ابعاد قفس بيان ميشود. در بالابرهاي متداول معمولاً بالابرهاي مصالح سرعت و ظرفيت بيشتري در مقايسه با بالابرهاي افراد دارند. در بالابرها معمولاً تعداد موتورها بين ۱-۳ عدد و ظرفيت حمل نيز بين ۳٫۲-۰۶ تن و سرعت حمل از ۱۲ تا ۱۰۰ متر در دقيقه تغيير ميكند. محدوده تغيير ارتفاع دسترسي از ۴۰۰-۶۰ ) متر در مواردي تا ۵۵۰ متر ساخته شده اسـت) و ابعـاد قفـس نيـز در عرض از ۱٫۳-۱٫۵متر و در طول از ۱٫۵-۴٫۶ متر و در ارتفاع از ۲-۲٫۳ متر متغير ميباشد.

انواع بالابرها

در يك تقسيم بندي كلي بر اساس موارد استعمال در پروژه هاي عمراني ميتوان بالابرها را به گروههاي زير طبقه بندي كرد:

ساختماني بالابرهاي (construction hoist)

قدمت اين نوع بالابرها در صنعت ساخت و ساز به ۵۰ سال مي رسد و ميتوان موارد استعمال اين نوع بالابر را در سازه هـاي بلنـد در حال ساخت، سازه هاي دريايي، پل ها و قالبهاي بلند و دودكشها دانست. اين گروه از بالابرها در انواع يك و يا دو قفسي متحرك بر روي يك ريل (دكل خرپايي) موجود هستند و دكل آنها از نوع لوله هاي فولادي با شبكه هاي يكپارچـه خرپـايي بـا سـطح مقطـع حدود ۱٫۵ متر ميباشد. معمولاً حداكثر فاصله بين دو آنكراژ (محل اتكا و اتصال به سازه) بـين ۴-۹ متـر متغيـر اسـت. ابعـاد قفـس معمولاً داراي عرض ۱٫۴ و  طول ۱٫۵ ۲ متري و ارتفاع ۴ تا ۲/۲ متري ميباشد. البته اين قفس ها به دليل محدوديت اتصال كه تنها از يك طرف به دكل پايه متصل هستند، نمي توانند داراي ابعاد طولاني و بزرگ بوده و در انتقال مصالح بـزرگ و داراي ابعـاد زياد دچار محدوديت هستند

ظرفيت حمل قفس اين نوع بالابر از ۲ تن تا ۳٫۲ تن، ماكزيمم ارتفاع حمل از ۲۵۰ تا ۴۰۰ متر و حداكثر سرعت حمـل از ۵۰ تـا ۱۰۰ متر در دقيقه متغير ميباشد كه محدوده اين تغييرات وابستگي كاملي به قدرت و تعداد موتورها دارد . البته اين بالابرها در مـوارد حمل افراد به دلايل ارگونومي داراي سرعتهاي كمتري در حدود ۱۲ متر دقيقه بوده كه تنظيم سرعت بـالابر در مـواردي بـه كمـك موتورها انجام ميشود . شكل زیر به ترتيب بالابرهاي تك قفسي و دو قفسي را نشان ميدهد.

بالابرهاي ساختماني عمدتاً به دو گروه بالابرهاي مخصوص حمل افراد و بالابرهاي مخصوص مصالح تقسيم بندي مي شوند كـه در موارد ذيل تفاوت دارند. بالابرهاي ساختماني عموماً براي حمل مشترك مصالح و انسان ساخته ميشوند

– بالابرهاي مخصوص مصالح فاقد سيستم پيشگيري از سقوط (حفاظ نصب شده دور فونداسيون بالابر) هستند.

– ارتفاع ديواره هاي جانبي قفسه در بالابرهاي مخصوص مصالح كمتر است

بالابرهاي نماکاری

عموماً اين نوع بالابرها براي كار در نماي سازه ها به كار مي رود. به عنوان مثال از تعمير ديوارهاي آجري و بتني، نقاشي، اجـراي نماي ساختمان، فيكس كردن پنجره ها، نگهداري و تميزي ظاهر ساختمان مي توان نام برد. قابل تنظيم بودن سـكوي ايـن بالابرهـا هم در طول و هم در عرض (با توجه به ابعاد سازه) باعث چند منظوره بودن اين نوع بالابرها شـده اسـت. برحسـب ظرفيـت حمـل و ارتفاع به سه گروه سبك، متوسط و سنگين تقسيم ميشوند.

در انواع سبك طول سكو متغير بين ۶٫۲ تا ۷ متر در يك دكلي ها و بين ۸٫۱ تا ۲۵ متر در دو دكلي ها و ماكزيمم ظرفيت حمـل براي اين نوع حدود ۳ تن تا ارتفاع ۱۰۰ متر ميباشد. اما نوع متوسط كه براي كار در ارتفاعات بـالاي ۲۰۰ متـر اسـتفاده مـيشـود و داراي حداكثر ظرفيت حمل ۱٫۵  تن در يك دكله ها و ۳/۳ تن در دو دكله ها ميباشد و نيز طول سكو از ۱٫۵ تا ۳۳ متر قابل تنظـيم است. اما نوع سنگين كه براي كار در ارتفاعات زياد و هندسه هاي مختلف سازهاي استفاده ميشود، داراي حداكثر ظرفيـت حمـل ۲٫۹ تن در يك دكله ها و ۴٫۵  تن در دو دكله ها مي باشد

بالابرهای ویژه حمل بار

براي حمل مصالح حجيم و سنگين در سازه هاي در حال احداث و يا جابجايي عمودي مواد در سازه هـاي در حـال بهـره بـرداري نظير پالايشگاهها و مجتمع هاي صنعتي و نيز نياز به اعمال نظارتهاي ويژه در حمل اين مواد از اين نـوع بالابرهـا اسـتفاده مـي شـود. معمولاً براي حمل بارهاي تا ۵۰۰ كيلوگرم از انواع يك دكله با سكوهاي ۱٫۲۵*۱٫۶ متري و بـراي بارهـاي تـا ۱۵۰۰ كيلـوگرمي از انواع دو دكله با سكوهاي ۴*۱٫۵ متري استفاده ميگردد.

حداكثر سرعت حمل در اين ماشينها به ترتيب ۲۴ متر در دقيقه براي حمل مصالح و حدود ۱۲ متـر در دقيقـه بـراي حمـل افـراد ميباشد. ماكزيمم ارتفاع مهار به سازه در يك دكله ها ۴-۶ متر و در دو دكله ها ۶-۸ متر ميباشد و غالباً با برق ۳۸۰ ولت سه فـاز بـا فركانس ۶۰-۵۰ هرتز كار ميكنند.

بالابرهای زیرزمینی

به طور كلي براي عمليات معدني در زير زمين، پروژه هاي نيروگاههاي برق آبي (احداث شفت نيروگاه) و مجـاري آب بـر از ايـن نوع از بالابرها استفاده ميشود. اين نوع از بالابرها بر اساس نوع كاربرد به گروههاي زير تقسيم بندي ميشوند

حفاري بالارونده

استخراج بالارونده

دانلود فایل WORD دانلود فایل PDF
تبلیغات شما

درباره ی امیرحسین هراتی

امیرحسین هراتی
امیرحسین هراتی هستم/هدف از ایجاد این محیط ارائه مطالب کاربردی و مفید در زمینه مهندسی عمران و بالا بردن دانش همدیگر است امیدوارم بتوانم سهم کوچکی در این کار داشته باشم. راه ارتباطی: harati@omranovin.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده