صفحه اصلی / دوره های آموزشی / سازه های فولادی / جلسه دهم معرفی سازه های فولادی
تبلیغات شما
معرفی سازه های فولادی
علی رضایی
۱۹ مرداد, ۱۳۹۵ یک دیدگاه بگذارید 1,030 بازدید

جلسه دهم معرفی سازه های فولادی

جلسه دهم معرفی سازه های فولادی

معرفی سازه های فولادی

فولادهای ساختمانی

فولادهای مورد بحث در این قسمت عبارتند از انواع نیم رخهای نورد شده، ورق و لوازم اتصالی مانند پیچ و مهره و پرچهایی که در کارهای فلزی و اسکلت سازی مصرف می شوند. قطعات فولادی باید از زنگزدگی و نواقصی که به مقاومت و یا شکل ظاهری آنها لطمه میزند، عاری باشند. استفاده از قطعات زنگ زده و پوسته پوسته شده، مجاز نیست، مگر اینکه به وسیله ماسه پاشی یا برس زنی کاملاً تمیز گردند، در این حالت نیز چنانچه سطح مقطع نیم رخها ضعیف شده باشد، سطح واقعی ضعیف شده باید در محاسبات منظور گردد.

هرگاه دستگاه نظارت به منظور حصول اطمینان از ویژگی های مصالح فولادی وارد شده به کارگاه و قطعات فولادی مصرف شده در ساختمان که به علت مرور زمان و تأثیر عوامل جوی ممکن است ویژگی های خود را از دست داده باشند و همچنین مصالح فولادی پای کار که به علل گوناگون مدتی در فضای باز باقی مانده اند، بررسی مشخصات فولادهای مورد مصرف را ضروری تشخیص دهد، می تواند ازهر ۱۰تن فولاد به تعداد کافی نمونه انتخاب و انجام آزمایش های زیر را در مورد آنها خواستار گردد:

الف: آزمایش مقاومت کششی و ازدیاد طول نسبی

ب: آزمایش خمشی سرد

پ: آزمایش خمشی بر اثر ضربه

ت: آزمایش ترکیب شیمیایی فولاد

ـ فولادهای زیر و معادل آنها را میتوان در ساختمانهای فولادی به کار برد:
فولاد ساختمانی ST52-3 ، ST37-3و فولادهای ساختمانی منطبق با ASTMبه شماره های A36 ، A53 درجه B

،A242 ، A375 ، A440 ، A441 ، A500 ، A501 ،A529 ، A570 ، A607 ، درجه D ، E ، A572 ، A588 ، A14 ، A606 ، A618

گزارش آزمایش های انجام شده توسط کارخانه سازنده و یا آزمایش های مورد تأیید کارفرما بر روی
مصالح فوق باید صحت ویژگیهای مکانیکی فولادها را در انطباق با آنچه در ASTM-A6یا روش های
مشابه و متداول آمده است ، تأیید نماید.

ـ فولادهای غیر استاندارد و نامشخص را در صورت نداشتن عیوب سطحی و ظاهری میتوان در
بخشهایی از ساختمان که دارای اهمیت زیاد نبوده و در مکانهایی که ویژگیهای مکانیکی این فولادها
روی استحکام ساختمان اثر سوئی به جا نمیگذارند، به کار برد.

ـ فولاد ریختگی یا خشکه در صورتی که مطابق با مفاد ASTMاز انواع ) A27درجه (۶۵-۳۵و ) A148درجه۵۰ (۸۰-یا معادل آنها تهیه شده باشد، در کارهای ساختمانی قابل مصرف است. فولاد چلنگری مطابق با مندرجات ASTMاز انواع ) A235درجات Cو Fو A237 (Gدرجه Aو یا مشابه آنها را نیز می توان در کارهای ساختمانی به

مصرف رساند. در تمام موارد گزارش آزمایش نمونه هایی از این مصالح باید، حاکی از انطباق ویژگی های مکانیکی آنها با مفاد ASTMباشد.

ـ پرچ ها باید با مشخصات پرچ های ساختمانی ASTM A502درجه ۱و۲ مطابقت داشته و کارخانه سازنده باید گواهی لازم را مبنی بر انطباق ویژگی های پرچ ها با آنچه که در ASTMآمده است ، ارائه دهد.

پیچ های پرمقاومت فولادی باید با مندرجات ASTMشمارههای A449 ،A325و A490و یا مشخصات مشابه مطابقت داشته باشند، کارخانه سازنده پیچ باید شواهد

مبنی بر انطباق خواص مکانیکی پیچ با مندرجات ASTMرا ارائه نماید.

ـ قطعات فولادی اتصالات برشی باید با مشخصات داده شده در نشریه شماره ۲۲۸با عنوان ”آییننامه جوشکاری ساختمانی ایران“ و یا مشخصات مندرج در بندهای ۴۲۹و ” ۴۳۰آییننامه جوش در اجرای ساختمانها D-69“و  AWSمطابقت داشته باشند. کارخانه سازنده این قطعات باید مدارک دال بر انطباق ویژگی های این قطعات را با مشخصات مذکور ارائه دهد.

ـ مشخصات فولادهای ساختمانی که در تحلیل و طراحی پلاستیک سازه ها در نظر گرفته شده و مصرف می شوند باید مشابه یکی از فولادهای ST37-3 ، ST52-3و یا فولادهای ساختمانی منطبق با ASTM به شماره های A588 وA572 ، A441 ، A242 ، A36 باشند.

دستگاه نظارت مخیر است نتایج آزمایش های انجام شده در کارخانه تولید کننده فولاد را پذیرفته و سپس تقاضای بازدید محصولات قبل از ارسال آنها از کارخانه را نموده و یا درخواست انجام آزمایش های مورد نظر را در حضور نماینده خود در کارخانه بنماید. بازدید از فولاد ساختمانی قبل از حمل به کارگاه از وظایف و اختیارات دستگاه نظارت می باشد.

در جدول ۲-۵-۳-۲ ترکیب شیمیایی فولادهای ساختمانی با درصد کربن معمولی که در ساخت تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و تسمه در کارخانه ذوب آهن اصفهان به کار میرود، درج گردیده است.
1

 

مصالح جوشکاری

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای جوشکاری باید از بهترین نوع بوده، متناسب با مشخصات جوشکاری و نوع فلزی باشد که به هم جوش می شوند و برای به کار بردن در محلهای مختلف (جوشکاری افقی، قائم، سربالا و مانند اینها) مناسب باشد. معمولاً الکترودهای موجود در بازار از نوع فولاد نرم را برای جوشکاری های عادی می توان به کار برد، در هر حال مقاومت جوش حاصل از کاربرد الکترودها باید به حدی باشد که بتواند تنش های محاسباتی را تحمل کند. الکترودها را باید در انبارهای خشک که دارای تهویه کافی باشد یا مرتباً گرم نگه داشته می شود، نگهداری کرد و از وارد آمدن ضربه به آنها جلوگیری به عمل آورد. مصرف الکترودهایی که پوشش آنها به علت رطوبت و یا ضربه آسیب دیده باشد، مجاز نمی باشد.

سیم جوشکاری

سیم جوشکاری باید تمیز، فاقد هر گونه آلودگی و ناخالصی بوده و سطح آن عاری از زنگ زدگی، روغن
و مانند اینها و ساخت کارخانه مورد تأیید دستگاه نظارت باشد.

 

پودر گدازآور جوشکاری

پودر جوشکاری باید دارای خاصیت قلیایی بوده و متناسب با شرایط مکانیکی و فشاری که به آن وارد
می شود، باشد. رطوبت پودر قبل از مصرف نباید از تجاوز کند.

به طور کلی ویژگی های مصالح جوشکاری باید با مندرجات ”آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران“
مطابقت داشته باشد.

حمل و نقل و نگهداری

بارگیری، حمل و باراندازی انواع مصالح فلزی باید با دقت انجام شود، به نحوی که مصالح تحت تنش های بیش از حدود مجاز قرار نگرفته و ویژگی های مطلوب آنها تغییر نکند. قطعاتی که به هر علت آسیب دیده و دستخوش تغییر شکل شده اند، باید قبلاً به نحوی رضایتبخش و با نظر و تأیید دستگاه ،نظارت اصلاح و مرمت گردد. هنگامی که تعمیر قسمتهای معیوب بدون کم شدن مقاومت آنها میسر نباشد، باید آن قسمتها تعویض گردند.

 

مصالح فلزی باید در مکانهای تمیز، عاری از رطوبت و مواد مضر، دور از گرد و خاک و سایر مصالح مرطوب انبار شوند تا از آلودگی سطح و خوردگی و زنگزدگی آنها جلوگیری به عمل آید. انواع فلزات را باید بر حسب نوع فلز، نوع نیمرخ و قطر یا نمره هر نیمرخ از یکدیگر، تفکیک و در کارگاه انبار نمود. در صورت وجود میلگردهای هم قطر یا سایر نیمرخ های هم اندازه با مقاومت های گوناگون، آنها را باید در محل های مختلف، نگهداری و با رنگ کردن نوک نیمرخ ها آنها را از یکدیگر متمایز نمود.

 

دیدن سایر جلسات
تبلیغات شما

درباره ی علی رضایی

علی رضایی
علی رضایی هستم هدف من در راستای ایجاد این فضای آموزشی تبادل فکر، علم و فناوری است که جامعه مهندسی به شدت به آن نیازمند می باشد پس با تمام توان برای احیای این هدف می کوشم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده