صفحه اصلی / دوره های آموزشی / سازه های فولادی / جلسه پنجم معرفی سازه های فولادی
تبلیغات شما
معرفی سازه های فولادی
علی رضایی
۱۵ تیر, ۱۳۹۵ یک دیدگاه بگذارید 1,006 بازدید

جلسه پنجم معرفی سازه های فولادی

جلسه پنجم معرفی سازه های فولادی

مصالح

سنگهای مناسب برای مصارف گوناگون

برای مصارف گوناگون سنگهایی باید انتخاب شود که در جدول زیر آمده است:

1

آجر

آجر سنگی است ساختگی (مصنوعی) که نوع رسی آن از پختن خشت (گل شکل داده شده) و نوع ماسه آهکی آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی (که از فشردن مخلوط همگن ماسه سیلیسی و آهک در قالب ساخته می شود) با بخار تحت فشار زیاد به دست می آید، آجرهای بتنی همانند بلوکهای سیمانی تهیه می شوند. آجر رسی عمدتاً از سیلیکاتهای آلومینیوم بوده و آجر ماسه آهکی از سنگدانه های ریز سیلیسی تشکیل شده است که توسط خمیری از جنس سیلیکات کلسیم به همدیگر چسبیده اند. این آجر معمولاً به رنگ خاکستری است ولی میتوان با افزودن رنگ مناسب آن را به رنگهای دیگر نیز تولید نمود. آجر به اشکال مکعب مستطیل توپر، سوراخدار، توخالی (مجوف تیغه ای و سقفی) و قطعات نازک تولید می شود. از آجر در ساختن دیوارهای باربر، تیغه های جدا کننده، سقف های تیرچه بلوک، طاق ضربی بین تیرآهن ها و نمای خارجی و داخلی ساختمان ها بهره گیری می شود.

 

11

   آجر رسی

 

3

       آجر سیمانی

انطباق با مشخصات و استانداردها

آجرهای مصرفی در هر پروژه باید از نظر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی (مانند ابعاد، رنگ و دیگر مشخصه ها) با آنچه در نقشهها، دستور کارها، مشخصات فنی خصوصی و سایر مدارک پیمان ذکر شده است منطبق باشد. نمونه آجرهای مصرفی اعم از پشت کار و نما، توپر و سوراخ دار مجوف تیغه ای و سقفی، انواع رسی و ماسه آهکی باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد. ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی آجرها و روش آزمایش آنها باید مطابق استانداردهای ایرانی
زیر باشد:
ـ استاندارد شماره : ۷آجرهای رسی (مشتمل بر ویژگی ها، نمونه برداری و روشهای آزمایش)
ـ استاندارد شماره : ۲۹۰۹استاندارد ویژگی ها و روشهای آزمون تیرچه و بلوک سقفی
ـ استاندارد شماره : ۹۹۱آجر نسوز جهت طاق های قوسی
ـ هر استاندارد ایرانی دیگری که تا زمان انعقاد پیمان در باره آجر تدوین یا تجدید نظر شود

تا زمانی که استاندارد ایرانی در پاره ای موارد تدوین نشده باشد در درجه اول استانداردهای ”سازمان بین المللی استاندارد “ ISOمعتبر خواهد بود و در صورت نبودن استاندارد مذکور به ترتیب استانداردهای آلمانی DINبریتانیایی BSو آمریکایی ASTMملاک عمل قرار خواهد گرفت .

ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول

آجرهای رسی

آجرهای مصرفی در نما باید مطابق استاندارد ایرانی شماره ۷عاری از معایب ظاهری مانند
ترک خوردگی، شوره زدگی، آلوئک و نظایر آن باشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای ماشینی باید به ترتیب  ۲±۲۲۰ و ۱±۱۰۵ ، ۱±۵۵ میلیمترباشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای دستی باید به ترتیب ۴±۲۱۰ ، ۳±۱۰۰ و ۱±۴۰ میلیمتر باشد. ضخامت آجرهای نازک نما در هر دو مورد ماشینی و دستی باید برابر ۳۰±۱یا ۱±۴۰میلیمتر بوده و طول و عرض آنها عیناً مانند آجرهای ضخیم باشد. لبه آجرها باید مستقیم و زوایای آنها قائمه و سطوحشان صاف باشد، پیچیدگی در امتداد سطح بزرگ آجر حداکثر ۴
میلیمتر و در امتداد سطح متوسط آجر تا ۵میلیمتر مجاز است. وجود یک ترک عمیق در سطح متوسط حداکثر تا عمق ۴۰میلیمتر در آجر پشت کار بلااشکال میباشد. طول شکستگی و دندانه ای شدن خطوط و زوایا نیز در آجر پشت کار نباید از ۱۵میلیمتر تجاوز کند و تعداد آن در هر آجر نباید از دو عدد بیشتر باشد. در آجرهای سوراخدار، سوراخها باید عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور یکنواخت در سطح آن توزیع شده و جمع مساحت آنها باید بین %۲۵تا %۴۰سطح آجر باشد. بعد سوراخ های مربع و قطر
سوراخهای دایرهای باید حداکثر به ۲۶میلیمتر محدود شود و ضخامت دیوار بین سوراخ و لبه آجر بیش از ۱۵میلیمتر و فاصله بین دو سوراخ بیش از ۱۰میلیمتر باشد. وزن ویژه هر دو نوع آجر نباید از ۷/۱و وزن فضایی آنها از ۳/۱گرم بر سانتیمتر مکعب کمتر شود. حداقل تاب فشاری آجرهای دستی ۸۰و ماشینی پر مقاومت ۱۷۵و ماشینی متوسط ۱۲۵ و ماشینی کم مقاومت ۸۵کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استاندارد شده است و تاب فشاری آجرهای مصرفی نباید از این حدود کمتر باشد. ضخامت تیغه های آجر مجوف دیواری و بلوک سفالی سقفی حداقل ۸و رواداری و ابعاد آنها . ±۴میلیمتر می باشد.

آجرهای مصرفی باید در برابر یخبندان پایدار بوده و در آزمایش یخزدگی دچار خرابی های ظاهری مانند ورقه شدن، ترک خوردن و خرد شدن نشوند. درصد وزنی جذب آب ۲۴ساعته آجرهای ماشینی نباید از ۱۶و در مورد آجرهای دستی از ۲۰بیشتر شده و در هر دو نوع آجر از ۸کمتر باشد. آجرهای توخالی تیغه ای و سقفی و قطعات نازک آجری مورد مصرف در نماسازی (به ابعاد تقریبی ۲۰۰×۴۰×۲۰یا ۲۰۰×۳۰×۲۰میلیمتر یا قطعات نازک آجری نما به ضخامت حدود ۲۰میلیمتر با نقش چند آجر بندکشی شده) حداقل باید دارای مشخصات آجرهای ماشینی با مقاومت متوسط مندرج در استاندارد ایرانی شماره ۷ باشد. مصرف آجر غیراستاندارد در صورتی مجاز است که استفاده از آن در مشخصات و نقشه ها پیشبینی شده و نمونه آن به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد و دست کم دارای ویژگیهای زیر باشد:

الف: کاملاً پخته و یکنواخت و سخت باشد و در برخورد با آجر دیگر صدای زنگدار ایجاد کند.
ب: تاب فشاری آن دست کم % ۸۰مقادیر مندرج در استاندارد ایرانی شماره ۷باشد.
ج: جذب آب آن در حدود مقادیر تعیین شده در استاندارد باشد، در غیر این صورت مصرف آن فقط در جزائی از ساختمان که در معرض رطوبت قرار نمی گیرند مجاز است.
د: آجر مصرفی در نما باید دارای شکل، نقش و رنگ موردنظر طراح بوده، و رواداری ابعاد آن حداکثر،
% ۳۰بیش از رواداریهای مندرج در استاندارد ایرانی شماره . ۷باشد
هـ: آجر مورد مصرف در اقلیم های سرد باید در برابر یخبندان مقاومت مورد نظر را داشته باشد.
و: مصرف تکه آجر شامل سه قد(۴/۳) ، نیمه(۲/۱) ، چارک(۴/۱) و کلوک (پاره آجر) در قسمتهای درونی و پشت کار و نیز در مکانهایی که مصرف آجر درست مقدور نیست مجاز میباشد.

ز: مصرف آجرهای ترک دار، کج و معوج، گود و برجسته که انحنا، گودی و برجستگی آنها از ۵میلیمتر تجاوز نکند مشروط بر اینکه تعداد آنها از% ۲۰کل آجرها بیشتر نشود بلااشکال است. مصرف آجرهای نما که دارای آلوئک یا ترک باشند، تنها در پشت کار مجاز خواهد بود. مصرف آجرهای کهنه درصورتی که مطابق مشخصات بوده و کاملاً تمیز شده باشد مانعی ندارد، ولی بهتر است به همراه آجرهای نو و در پشت کار از آنها استفاده شود.

با تشکر

گروه مهندسی عمران نوین

علی رضایی

دیدن سایر جلسات

تبلیغات شما

درباره ی علی رضایی

علی رضایی
علی رضایی هستم هدف من در راستای ایجاد این فضای آموزشی تبادل فکر، علم و فناوری است که جامعه مهندسی به شدت به آن نیازمند می باشد پس با تمام توان برای احیای این هدف می کوشم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده