تمام مطالب دسته بندی : ایتبس

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۶

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۶

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۶ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی۵۶ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی مفاهیم سازه ای و طراحی سازه بررسی تب define بررسی نکات اجرایی مربوط به طراحی و آنچه که باید در طراحی لحاظ کرد و …. در این جلسه به بررسی مفاهیم سازه ای و طراحی سازه   پردازیم و آنها را در نرم افزار بررسی میکینیم و در  آخر نکات اجرایی مربوط به طراحی و آنچه که باید در طراحی لحاظ کرد  را بررسی  می کنیم در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۵

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۵

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۵ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی۵۵ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی مفاهیم سازه ای و طراحی سازه بررسی تب define بررسی نکات اجرایی مربوط به طراحی و آنچه که باید در طراحی لحاظ کرد و …. در این جلسه به بررسی مفاهیم سازه ای و طراحی سازه   پردازیم و آنها را در نرم افزار بررسی میکینیم و در  آخر نکات اجرایی مربوط به طراحی و آنچه که باید در طراحی لحاظ کرد  را بررسی  می کنیم در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۴

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۴

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۴ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی۵۴ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی مفاهیم سازه ای و طراحی سازه بررسی تب define بررسی نکات اجرایی مربوط به طراحی و آنچه که باید در طراحی لحاظ کرد و …. در این جلسه به بررسی مفاهیم سازه ای و طراحی سازه   پردازیم و آنها را در نرم افزار بررسی میکینیم و در  آخر نکات اجرایی مربوط به طراحی و آنچه که باید در طراحی لحاظ کرد  را بررسی  می کنیم در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۳

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۳

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۳ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی۵۳ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی مفاهیم سازه ای و طراحی سازه بررسی تب define بررسی نکات اجرایی مربوط به طراحی و آنچه که باید در طراحی لحاظ کرد و …. در این جلسه به بررسی مفاهیم سازه ای و طراحی سازه   پردازیم و آنها را در نرم افزار بررسی میکینیم و در  آخر نکات اجرایی مربوط به طراحی و آنچه که باید در طراحی لحاظ کرد  را بررسی  می کنیم در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی پارامتر های ضریب زلزله بررسی عملکرد سازه ای در حین زلزله و … در این جلسه پارامتر های ضریب زلزله را بررسی می کنیم و در  آخر بررسی عملکرد سازه ای در حین زلزله ا خواهیم داشت . در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI ETABS 2016  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۲

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۲

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۲ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۲در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی پارامتر های ضریب زلزله بررسی عملکرد ضریب زلزله و … در این جلسه پارامتر های ضریب زلزله را بررسی می کنیم و در  آخر بررسی عملکردضریب زلزله و مفهوم آن را خواهیم داشت . در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI ETABS 2016  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای اعضاء VIP […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۱

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۱

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۱ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی پارامتر های ضریب زلزله بررسی عملکردطیف و مفهوم آن و … در این جلسه پارامتر های ضریب زلزله را بررسی می کنیم و در  آخر بررسی عملکردطیف و مفهوم آن را خواهیم داشت . در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI ETABS 2016  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای اعضاء VIP […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی پارامتر های ضریب زلزله بررسی عملکرد سازه ای در حین زلزله و … در این جلسه پارامتر های ضریب زلزله را بررسی می کنیم و در  آخر بررسی عملکرد سازه ای در حین زلزله ا خواهیم داشت . در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI ETABS 2016  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۹

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۹

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۹ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۹ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای آسانسور و دکل بررسی ابتدایی بار زلزله و … در این جلسه  بارهای اسانسور و دکل را در نرم افزار بررسی می کنیم و در  آخر بررسی ابتدایی بار زلزله را خواهیم داشت . در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI ETABS 2016  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای اعضاء […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۸

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۸

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۸ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۸ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای تجهیزات بررسی بارهای آسانسور و دکل و … در این جلسه به بررسی بارهای تجهیزات در سازه  می پردازیم و بارهای اسانسور و دکل را در نرم افزار بررسی می کنیم و در  آخر نکات آیین نامه ای را بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI ETABS 2016  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۷

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۷

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۷ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۷ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای باد و برف بررسی بارهای اسانسور و دکل و … و … در این جلسه به بررسی بارهای برف و باد در سازه  می پردازیم و بارهای اسانسور و دکل را در نرم افزار   بررسی می کنیم و در  آخر نکات آیین نامه ای را بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI ETABS 2016  مدرس دوره  پیمان […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۶

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۶

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۶ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۶ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای کاربری زنده در سازه بررسی آیین نامه کنترل بارهای زنده و … در این جلسه به بررسی بارهای کاربری زنده در سازه  می پردازیم و تعریف بارهای مرده وانواع آن را در نرم افزار را  بررسی می کنیم و در  آخر نکات آیین نامه ای را بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI ETABS 2016  مدرس دوره  پیمان […]

1 2 3 4 6