تمام مطالب دسته بندی : ایتبس

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و پنجم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و پنجم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و پنجم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و پنجمدر خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای زنده گسترده بررسی انواع زنده کنترلی کنترل مباحث ایین نامه ای و … در این جلسه به بررسی بارهای  زنده گسترده در سازه  می پردازیم و تعریف بارهای مرده وانواع آن را در نرم افزار را  بررسی می کنیم و در  آخر نکات اجرایی را بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI ETABS 2016  مدرس […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و چهارم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و چهارم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و چهارم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و چهارم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای کاربری زنده در سازه بررسی انواع بارهای مرده کنترل بارهای زنده و … در این جلسه به بررسی بارهای کاربری زنده در سازه  می پردازیم و تعریف بارهای مرده وانواع آن را در نرم افزار را  بررسی می کنیم و در  آخر نکات اجرایی را بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI ETABS 2016 […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای کاربری در سازه بررسی بارهای مرده و سوپر dead و … در این جلسه به بررسی بارهای کاربری در سازه  می پردازیم و تعریف بارهای مرده و سوپر dead را در نرم افزار را  بررسی می کنیم و در  آخر نکات اجرایی را بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید توجه : […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و دوم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و دوم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و دوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و دوم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی مدلسازی لینک ها معرفی لینک ها بررسی گپ در سازه و … در این جلسه به بررسی مدلسازی لینک ها می پردازیم و تعریف لینک ها را در نرم افزار را  بررسی می کنیم و در  آخر گپ در سازه را بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI ETABS 2016  مدرس دوره  پیمان خدام […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و یکم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و یکم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و یکم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی مدلسازی رمپ ها بررسی تعریف دیوار ها در نرم افزار بررسی نکات اجرایی و طراحی دیوار های برشی و … در این جلسه به بررسی مدلسازی رمپ ها می پردازیم و تعریف دیوار ها در نرم افزار را  بررسی می کنیم و در  آخر نکات اجرایی و طراحی دیوار های برشی بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهلم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهلم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهلم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهلم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی سقف های  دو طرفه مجازی و حقیقی بررسی عملکرد  سقف های کامپوزی بررسی نکات اجرایی ساختمان و … در این جلسه به بررسی سقف هایدو طرفه مجازی و حقیقی می پردازیم و آنها را در نرم افزار بررسی میکینیم و عملکرد  سقف های کامپوزیت را بررسی می کنیم و در  نکات اجرایی ساختمان راغ بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی CSI […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی سقف های یک طرفه و دو طرفه مجازی و حقیقی بررسی سقف های تیرچه بلوک و متال دک بررسی نکات اجرایی سقف های تیرچه بلوک و … در این جلسه به بررسی سقف های یک طرفه و دو طرفه مجازی و حقیقی  پردازیم و آنها را در نرم افزار بررسی میکینیم و در  آخر سقف تیرچه بلوک را از لحاظ عملکرد و اجرا بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هشتم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هشتم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هشتم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هشتم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی سقف های یک طرفه و دو طرفه بررسی سقف های مجازی و حقیقی بررسی سقف ای کامپوزیت و … در این جلسه به بررسی سقف های یک طرفه و دو طرفه  پردازیم و مجازی و حقیقی بودن آنها را بررسی میکینیم و در  آخر سقف کامپوزیت از لحاظ عملکرد بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هفتم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هفتم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هفتم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و یکم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی کاربرد های مقاطع non prismatic در سوله بررسی انواع سقف ها از لحاظ عملکرد و … در این جلسه به بررسی کاربرد های مقاطع non prismatic در سوله می پردازیم و بررسی ضوابط آیین نامه را بررسی می کنیم و در اخر بررسی انواع سقف ها از لحاظ عملکرد بررسی می کنیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و ششم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و ششم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و ششم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و یکم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی کاربرد های مقاطع non prismatic ساخت مقاطع non prismatic در سازه های بزرگ و … در این جلسه به بررسی کاربرد های مقاطع non prismatic می پردازیم و بررسی ضوابط آیین نامه را بررسی می کنیم و ساخت مقاطع non prismatic در سازه های بزرگ  را مرور و پیاده سازی می کنیم.. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و پنجم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و پنجم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و پنجم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و یکم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: ضریب ترک خوردگی در سازه بتنی مهار شده و نشده بررسی مقاطع بتنی پلی گون در sd section بررسی دیوار باسکولی در sd section و … در این جلسه به بررسی ضریب ترک خوردگی در سازه بتنی مهار شده و نشده می پردازیم و بررسی ضوابط آیین نامه را بررسی می کنیم و  بررسی مقاطع بتنی پلی گون در sd section را مرور می کنیم در آخر استفاده از دیوار باسکولی در sd section را پیاده سازی می کنیم.. در صورت داشتن انتقاد […]

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و چهارم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و چهارم

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و چهارم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و یکم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: ضریب ترک خوردگی در سازه بتن بررسی ضوابط آیین نامه استفاده از گروپ در انتخاب المان مورد نظر و … در این جلسه به بررسی ضریب ترک خوردگی در سازه بتن می پردازیم و بررسی ضوابط آیین نامه را اجام می دهیم و  در آخر استفاده از گروپ در انتخاب المان مورد نظر را انجام می دهیم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها و یا از طریق ایمیل khoddam@omranovin.com ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. […]

1 2 3 4 5 6