صفحه اصلی / روش های اجرا / سازه های بتنی

سازه های بتنی

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه پانزدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه پانزدهم به نام یکتا مهندس هستی پانزدهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه وابستگی عمل های مختلف به هم و تقدم و تاخر منطقی آنها برای اجرای ستون ها، تیرها و سایر اعضای قائم که نزول بار از طریق آنها صورت میگیرد، تقدم و تاخر جزء عمل ها و کنترل ها …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه چهاردهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه چهاردهم به نام یکتا مهندس هستی چهاردهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه وابستگی عمل های مختلف به هم و تقدم و تاخر منطقی آنها برای ساختمان های بتن آرمه ، پس از گوبردازی و پی کنی به ترتیب باید قسمت های مختلف سازه ساختمان به شذح زیر اجرا شوند: شالوده …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه سیزدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه سیزدهم به نام یکتا مهندس هستی سیزدهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه سازمان دادن کارگاه آرماتور بندی آرمانتور بندی یکی از  دو رکن اصلی سازه های بتن ارمه است که کیفیت و هزینه آن، در کیفیت و هزینه نهایی کار ، اثر مستقیم و تعیین کننده ای دارند. عملیات مختلف …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دوازدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دوازدهم به نام یکتا مهندس هستی دوازدهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه سازمان دادن کارگاه قالب بندی منظور از سازماندهی کارگاه بتن ریزی این است که فضا و امکانات لازم برای ساخت، نصب، باز کردن، تمیز و آماده  کردن قالب های مصرف شده برای کاربرد مجدد، تعمیر و رفع نواقص …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه یازدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه یازدهم به نام یکتا مهندس هستی یازدهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه سازمان دادن کارگاه بتن ریزی منظور از سازماندهی کارگاه بتن ریزی این است که اطمینان حااصل شود تجهیزات، مصالح و نیروی انسانی لازم برای انجام بتن ریزی فراهم شده یا در حین عملیات اجرایی چنان تامین خواهد شد …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دهم به نام یکتا مهندس هستی دهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه اصول تجهیز و سازماندهی کارگاه و عملیات اجرایی منظور از تجهیز و سازماندهی کارگاه، همسو کردن نیروها و آرایش و استقرار وسایل، تجهیزات و ماشین آلات، از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها، متناسب با حجم و ماهیت …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه نهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه نهم به نام یکتا مهندس هستی نهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه جزء عمل های عمومی برای جزء عمل های ذکر شده در جلسه قبل، جزء عمل های ددیگری باید صورت گیرند که جنبه مشترک دارند. این جزء عمل ها به طور عمده به شرح زیرند: بررسی و ایجاد سیستم …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه هشتم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه هشتم به نام یکتا مهندس هستی هشتمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه اجرای سازه های بتنی صرف نظر از عمل های اصلی عمومی، نظیر تامین راه دسترسی، پیاده کردن محورها و نشانه گذاری آنها، گودبرداری و پی کنی، مشتمل بر عمل های اصلی به شرح ذیل است: آرماتوربندی قالب بندی …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه هفتم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

به نام یکتا مهندس هستی هفتمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه اصول اجرای ساختمان های بتنی مطالبی که تا به اینجا مطرح شد، کلیت داشته و برای همه بناها صادق است و سازه های بتنی نیز ازین قاعده مستثنی نیستند. عملیات ساختمان بتنی نیز مانند هر سازه دیگر میتواند به هر صورتی انجام بگیرد(امانی یا …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه ششم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

به نام یکتا مهندس هستی ششمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه شیوه های نظارت بر اجرای طرح های ساختمانی طبق تعاریف پذیرفته شده تکنولوژی اجرا،  بررسی مصالح، ابزار،ماشین ها و اجرا را در بر میگیرد.ولی عامل انسانی در این تعاریف جایی ندارد. طی دو دهه اخیر واقعیت اجرایی نشان داده که نمیتوان عامل انسانی را …

بیشتر بخوانید
})