تمام مطالب دسته بندی : سازه های بتنی

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه پانزدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه پانزدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه پانزدهم به نام یکتا مهندس هستی پانزدهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه وابستگی عمل های مختلف به هم و تقدم و تاخر منطقی آنها برای اجرای ستون ها، تیرها و سایر اعضای قائم که نزول بار از طریق آنها صورت میگیرد، تقدم و تاخر جزء عمل ها و کنترل ها به شرح زیرند: کنترل محورهاو اجازه دادن آؤماتور بندی انجام آرماتوربندی کنترل شکل(به ویژه اجزای تشکیل دهنده سفره های آرماتور عرضی) قطر، طول، تعداد و پاکیزگی میلگردها(نوع آنها در موقع تحویل کنترل شده) انجام قالب بندی و تثبیت موقعیت قالب و تثبیت موقعیت قفسه آرماتور نسبت به قالب کنترل شکل، ابعاد، موقعیت ، کیفیت سطوح، آب بندی درزها و استحکام […]

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه چهاردهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه چهاردهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه چهاردهم به نام یکتا مهندس هستی چهاردهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه وابستگی عمل های مختلف به هم و تقدم و تاخر منطقی آنها برای ساختمان های بتن آرمه ، پس از گوبردازی و پی کنی به ترتیب باید قسمت های مختلف سازه ساختمان به شذح زیر اجرا شوند: شالوده و کلاف ها(قیدها) ستون ها و دیوارها و اجزای قائم از روی شالوده تا زیر کف اولین طبقه کف اولین طبقه و پله های تا آن کف ستون ها ودیوار ها تا طبقه بعدی و پله ها تا آن طبقه به همین ترتیب تا رسیدن به بام برای دستیابی به کیفیت مطلوب، باید اجرای قسمت های مختلف با اعمال کنترل […]

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه سیزدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه سیزدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه سیزدهم به نام یکتا مهندس هستی سیزدهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه سازمان دادن کارگاه آرماتور بندی آرمانتور بندی یکی از  دو رکن اصلی سازه های بتن ارمه است که کیفیت و هزینه آن، در کیفیت و هزینه نهایی کار ، اثر مستقیم و تعیین کننده ای دارند. عملیات مختلف برش، شکل دادن، وصله کردن و حمل و نصب میلگردها، نیازمند کار قابل ملاحظه ای است. سازمان دادن صحیح و مکانیزه کردن این عملیات میتواند به تقلیل کار مورد نیاز و در نتیجه به افزایش سرعت و تقلیل هزینه منجر گردد. در عام تری حالات، منظور از  سازماندهی کارگاه آرماتور بندی این است که فضا، تجهیز و  نیروی انسانی لازم […]

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دوازدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دوازدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دوازدهم به نام یکتا مهندس هستی دوازدهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه سازمان دادن کارگاه قالب بندی منظور از سازماندهی کارگاه بتن ریزی این است که فضا و امکانات لازم برای ساخت، نصب، باز کردن، تمیز و آماده  کردن قالب های مصرف شده برای کاربرد مجدد، تعمیر و رفع نواقص آنها در صورت لزوم، چنان فراهم گردند که بتوان به همان ترتیب که در برنامه پیش بینی شده، به زدن داربست و زدن قالب و باز کردن آن مبادرت نمود. برای تامین این نظر باید: مصالح قالب و داربست اعم از فولادی یا چوبی و … به میزان کافی تدارک و در محلی مناسب در کارگاه یا در نزدیکی محل […]

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه یازدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه یازدهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه یازدهم به نام یکتا مهندس هستی یازدهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه سازمان دادن کارگاه بتن ریزی منظور از سازماندهی کارگاه بتن ریزی این است که اطمینان حااصل شود تجهیزات، مصالح و نیروی انسانی لازم برای انجام بتن ریزی فراهم شده یا در حین عملیات اجرایی چنان تامین خواهد شد که گردش کار گاه مختل نشود.برای تامین این نظر در عام ترین حالات باید:  ترتیبی اتخاذ گردد که مصالح و مواد متشکله بتن با حداکثر سهولت و در شرایط قابل کنترل به کارگاه تحویل داده شوند یا هنگام رسیدن به کارگاه مصرف شوند.  جای کافی برای انبار کردن مصالح ذکر شده تعیین گردد.که بتوان برای زمان های کمبود […]

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دهم به نام یکتا مهندس هستی دهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه اصول تجهیز و سازماندهی کارگاه و عملیات اجرایی منظور از تجهیز و سازماندهی کارگاه، همسو کردن نیروها و آرایش و استقرار وسایل، تجهیزات و ماشین آلات، از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها، متناسب با حجم و ماهیت کار، در یک نظم منطقی و تنظیم گردش کار به نحوی است که فعالیت های مختلف، مزاحم یکدیگر نشوند(تداخل مکانی با هم نداشته باشند).از امکانات بیشترین استفاده بعمل اید و مشکلات و موانع دور زده شوند، بطوری که در چارچوب مقدورات، با صرف کمترین وقت، انرژی، مصالح و هزینه، بیشترین تولید عملا ممکن به دست اید و تولید از کیفیت […]

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه نهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه نهم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه نهم به نام یکتا مهندس هستی نهمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه جزء عمل های عمومی برای جزء عمل های ذکر شده در جلسه قبل، جزء عمل های ددیگری باید صورت گیرند که جنبه مشترک دارند. این جزء عمل ها به طور عمده به شرح زیرند: بررسی و ایجاد سیستم کنترل کیفیت مناسب به طوری که در هر موقع بتوان به دلخواه کیفیت مصالح و کار انجام شده را ارزیابی کرد. بررسی و تامین وسایل و تجهیزات لازم برای انجام هریک از جزء عمل های ذکر شده تامین شرایط لازم برای تعمیر و نگهداری تجهیزات و آماده به کار نگهداشتن مستمر آنها تامین قطعات یدکی لازم برای تجهیزات مزبور انبار […]

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه هشتم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه هشتم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه هشتم به نام یکتا مهندس هستی هشتمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه اجرای سازه های بتنی صرف نظر از عمل های اصلی عمومی، نظیر تامین راه دسترسی، پیاده کردن محورها و نشانه گذاری آنها، گودبرداری و پی کنی، مشتمل بر عمل های اصلی به شرح ذیل است: آرماتوربندی قالب بندی بتن ریزی عمل آوردن بتن(پروراندن بتن) قالب برداری ترمیم و بهسازی قسمت های معیوب احتمالی در صورت لزوم عمل های فوق بسته شرایط مختلف کار به  جزء عمل هایی تقسیم میشوند.تعداد و گستره جزء عمل ها بسته به شرایط و امکانات و سلیقه سازنده و همچنین حجم کار متغیر است.بعنوان مثال اگر حجم کار کم و هدف استفاده از  بتن […]

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه هفتم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه هفتم

به نام یکتا مهندس هستی هفتمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه اصول اجرای ساختمان های بتنی مطالبی که تا به اینجا مطرح شد، کلیت داشته و برای همه بناها صادق است و سازه های بتنی نیز ازین قاعده مستثنی نیستند. عملیات ساختمان بتنی نیز مانند هر سازه دیگر میتواند به هر صورتی انجام بگیرد(امانی یا پیمان مدیریت اجرا یا پیمان کوچک مستقل از هم با پیمانکاران جزء و … و همچنین آشنایی با طرح و محل انجام طرح). در انجام پروژه باید برنامه زمان بندی لحاظ شود و کار بر طبق برنامه و به روز آوردن برنامه ادامه پیدا کند و در ضمن در محل انجام پروژه باید تامین ایمنی و بهداشت کار نیز کنترل […]

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه ششم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه ششم

به نام یکتا مهندس هستی ششمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه شیوه های نظارت بر اجرای طرح های ساختمانی طبق تعاریف پذیرفته شده تکنولوژی اجرا،  بررسی مصالح، ابزار،ماشین ها و اجرا را در بر میگیرد.ولی عامل انسانی در این تعاریف جایی ندارد. طی دو دهه اخیر واقعیت اجرایی نشان داده که نمیتوان عامل انسانی را جدا از بخش اجرا در نظر گرفت. و همچنین صنعت ساختمان شامل دگرگونی هایی شده است و  از نقش سنتی خود فاصله گرفته است و به سمت کار حرفه ای و انطباق کار با نقشه و مشخصات حرکت میکند. به روال سنتی هر طرح اعم از کوچک یا بزرگ سه مرحله عمده را در بر میگیرد: تهیه طرح اجرای طرح […]

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه پنجم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه پنجم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه پنجم به نام یکتا مهندس هستی پنجمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه مدارک رسمی که اجرا کنندگان باید بشناسند مدارکی که برای شناخت مشخصات و سایر عوامل موثر در صنعت ساختمان ،موجود و مورد استفاده مهندسان ساختمان می باشد شامل هفت نوع مدرک رسمی زیر می باشد: استاندارد های مشخصات مصالح،مواد و فرآورده ها استانداردهای آزمایش و کنترل مشخصات آیین کاربرد ها دفترچه مشخصات فنی و عمومی آیین نامه ها مقررات ساختمانی دفترچه های آحاد فهرست بهاء باید گفت که منظور از استانداردها همان مدارک رسمی منتشر شده توسط سازمان های مربوطه می باشد.که در مورد مشخصات مواد و مصالح و نحوه کنترل این مشخصات است. باید در مورد آیین […]

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه چهارم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه چهارم

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه چهارم به نام یکتا مهندس هستی چهارمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه شرایط لازم برای اجرای موفقیت آمیز طرح اجرا کنندگان طرح های ساختمانی باید توجه داشته باشند که علاوه بر آنکه بخش قابل توجهی از ثروت ملی بصورت ساختمان از گردش خارج شده و راکد میماند،فضاهای تولیدی،آموزشی،بهداشتی و غیره نیز که بدست آنان ساخته میشوند. اگر بنحو مطلوب اجرا نشده ،از پایانی کافی برخوردار نباشند و نتوانند وظایف خود را انجام دهند. اجتماع ضرر خواهد کرد.اجرای ساختمان ها بنحو مطلوب و برخوردار بودن آن از پایایی کافی در گروی آن است که برداشتن شش گام اصلی فوق با رعایت جمع جهات صورت پذیرد. برای اینکه این شش گام اصلی […]

1 2