صفحه اصلی / بایگانی برچسب: آموزش ایتبس (صفحه 2)

بایگانی برچسب: آموزش ایتبس

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۲

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۲ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۲در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی پارامتر های ضریب زلزله بررسی عملکرد ضریب زلزله و … در این جلسه پارامتر های ضریب زلزله را بررسی می کنیم و در  آخر بررسی عملکردضریب زلزله و مفهوم …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۱

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۱ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی پارامتر های ضریب زلزله بررسی عملکردطیف و مفهوم آن و … در این جلسه پارامتر های ضریب زلزله را بررسی می کنیم و در  آخر بررسی عملکردطیف و مفهوم …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۵۰در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی پارامتر های ضریب زلزله بررسی عملکرد سازه ای در حین زلزله و … در این جلسه پارامتر های ضریب زلزله را بررسی می کنیم و در  آخر بررسی عملکرد …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۹

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۹ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۹ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای آسانسور و دکل بررسی ابتدایی بار زلزله و … در این جلسه  بارهای اسانسور و دکل را در نرم افزار بررسی می کنیم و در  آخر بررسی ابتدایی …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۸

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۸ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۸ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای تجهیزات بررسی بارهای آسانسور و دکل و … در این جلسه به بررسی بارهای تجهیزات در سازه  می پردازیم و بارهای اسانسور و دکل را …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۷

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۷ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۷ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای باد و برف بررسی بارهای اسانسور و دکل و … و … در این جلسه به بررسی بارهای برف و باد در سازه  می پردازیم …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۶

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۶ با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی ۴۶ در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای کاربری زنده در سازه بررسی آیین نامه کنترل بارهای زنده و … در این جلسه به بررسی بارهای کاربری زنده در سازه  می پردازیم و …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و پنجم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و پنجم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و پنجمدر خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای زنده گسترده بررسی انواع زنده کنترلی کنترل مباحث ایین نامه ای و … در این جلسه به بررسی بارهای  زنده گسترده در …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و چهارم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و چهارم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و چهارم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای کاربری زنده در سازه بررسی انواع بارهای مرده کنترل بارهای زنده و … در این جلسه به بررسی بارهای کاربری زنده …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای کاربری در سازه بررسی بارهای مرده و سوپر dead و … در این جلسه به بررسی بارهای کاربری در سازه  می …

بیشتر بخوانید

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده