صفحه اصلی / بایگانی برچسب: آموزش ایتبس (صفحه 3)

بایگانی برچسب: آموزش ایتبس

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای کاربری در سازه بررسی بارهای مرده و سوپر dead و … در این جلسه به بررسی بارهای کاربری در سازه  می …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و دوم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و دوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و دوم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی مدلسازی لینک ها معرفی لینک ها بررسی گپ در سازه و … در این جلسه به بررسی مدلسازی لینک ها می پردازیم …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و یکم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و یکم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی مدلسازی رمپ ها بررسی تعریف دیوار ها در نرم افزار بررسی نکات اجرایی و طراحی دیوار های برشی و … در این …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهلم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهلم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهلم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی سقف های  دو طرفه مجازی و حقیقی بررسی عملکرد  سقف های کامپوزی بررسی نکات اجرایی ساختمان و … در این جلسه به بررسی سقف هایدو طرفه …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی سقف های یک طرفه و دو طرفه مجازی و حقیقی بررسی سقف های تیرچه بلوک و متال دک بررسی نکات اجرایی سقف …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هشتم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هشتم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هشتم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی سقف های یک طرفه و دو طرفه بررسی سقف های مجازی و حقیقی بررسی سقف ای کامپوزیت و … در این جلسه …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هفتم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هفتم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و یکم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی کاربرد های مقاطع non prismatic در سوله بررسی انواع سقف ها از لحاظ عملکرد و … در این جلسه به بررسی کاربرد های …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و ششم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و ششم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و یکم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی کاربرد های مقاطع non prismatic ساخت مقاطع non prismatic در سازه های بزرگ و … در این جلسه به بررسی کاربرد های مقاطع non …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و پنجم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و پنجم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و یکم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: ضریب ترک خوردگی در سازه بتنی مهار شده و نشده بررسی مقاطع بتنی پلی گون در sd section بررسی دیوار باسکولی در sd …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و چهارم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و چهارم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و یکم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: ضریب ترک خوردگی در سازه بتن بررسی ضوابط آیین نامه استفاده از گروپ در انتخاب المان مورد نظر و … در این جلسه …

بیشتر بخوانید

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده