صفحه اصلی / دوره های آموزشی / دانلود ترکیب بار های طراحی برای انواع سازه های بتنی و فولادی
تبلیغات شما
آیین نامه
علی رضایی
۲۱ اسفند, ۱۳۹۴ یک دیدگاه بگذارید 3,982 بازدید

دانلود ترکیب بار های طراحی برای انواع سازه های بتنی و فولادی

دانلود ترکیب بار های طراحی برای انواع سازه های بتنی و فولادی

به نام یکتا مهندس هستی

این ترکیب بار ها برای طزاحی دو نوع ساختمان بتنی و فلزی قابل استفاده می باشد و همچنین برای نوع طراحی به روش های asd و lrfd قابل استفاده می باشد

از این رو  می توان گفت تمامی ترکیب بارهای موجود برای طراحی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

نمونه ای از این ترکیب بارها:

معرفی ترکیب بار های تاثیرگذار و اصلی LRFD :

۱٫۲D+L+E_px+0.3E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L-E_px-0.3E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L+E_px-0.3E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L-E_px+0.3E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L+E_nx+0.3E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L-E_nx-0.3E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L+E_nx-0.3E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L-E_nx+0.3E_y+0.3E_z

۱٫۲D+L+E_py+0.3E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L-E_py-0.3E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L+E_py-0.3E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L-E_py+0.3E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L+E_ny+0.3E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L-E_ny-0.3E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L+E_ny-0.3E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L-E_ny+0.3E_x+0.3E_z

۱٫۲D+L+0.3E_x+0.3E_y+E_z
۱٫۲D+L-0.3E_x-0.3E_y+E_z
۱٫۲D+L+0.3E_x-0.3E_y+E_z
۱٫۲D+L-0.3E_x+0.3E_y+E_z

۱٫۲D+L+E_px+0.3E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L-E_px-0.3E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L+E_px-0.3E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L-E_px+0.3E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L+E_nx+0.3E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L-E_nx-0.3E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L+E_nx-0.3E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L-E_nx+0.3E_y-0.3E_z

۱٫۲D+L+E_py+0.3E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L-E_py-0.3E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L+E_py-0.3E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L-E_py+0.3E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L+E_ny+0.3E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L-E_ny-0.3E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L+E_ny-0.3E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L-E_ny+0.3E_x-0.3E_z

۱٫۲D+L+0.3E_x+0.3E_y-E_z
۱٫۲D+L-0.3E_x-0.3E_y-E_z
۱٫۲D+L+0.3E_x-0.3E_y-E_z
۱٫۲D+L-0.3E_x+0.3E_y-E_z

۰٫۹D+E_px+0.3E_y+0.3E_z
۰٫۹D-E_px-0.3E_y+0.3E_z
۰٫۹D+E_px-0.3E_y+0.3E_z
۰٫۹D-E_px+0.3E_y+0.3E_z
۰٫۹D+E_nx+0.3E_y+0.3E_z
۰٫۹D-E_nx-0.3E_y+0.3E_z
۰٫۹D+E_nx-0.3E_y+0.3E_z
۰٫۹D-E_nx+0.3E_y+0.3E_z

۰٫۹D+E_py+0.3E_x+0.3E_z
۰٫۹D-E_py-0.3E_x+0.3E_z
۰٫۹D+E_py-0.3E_x+0.3E_z
۰٫۹D-E_py+0.3E_x+0.3E_z
۰٫۹D+E_ny+0.3E_x+0.3E_z
۰٫۹D-E_ny-0.3E_x+0.3E_z
۰٫۹D+E_ny-0.3E_x+0.3E_z
۰٫۹D-E_ny+0.3E_x+0.3E_z

۰٫۹D+0.3E_x+0.3E_y+E_z
۰٫۹D-0.3E_x-0.3E_y+E_z
۰٫۹D+0.3E_x-0.3E_y+E_z
۰٫۹D-0.3E_x+0.3E_y+E_z

۰٫۹D+E_px+0.3E_y-0.3E_z
۰٫۹D-E_px-0.3E_y-0.3E_z
۰٫۹D+E_px-0.3E_y-0.3E_z
۰٫۹D-E_px+0.3E_y-0.3E_z
۰٫۹D+E_nx+0.3E_y-0.3E_z
۰٫۹D-E_nx-0.3E_y-0.3E_z
۰٫۹D+E_nx-0.3E_y-0.3E_z
۰٫۹D-E_nx+0.3E_y-0.3E_z

۰٫۹D+E_py+0.3E_x-0.3E_z
۰٫۹D-E_py-0.3E_x-0.3E_z
۰٫۹D+E_py-0.3E_x-0.3E_z
۰٫۹D-E_py+0.3E_x-0.3E_z
۰٫۹D+E_ny+0.3E_x-0.3E_z
۰٫۹D-E_ny-0.3E_x-0.3E_z
۰٫۹D+E_ny-0.3E_x-0.3E_z
۰٫۹D-E_ny+0.3E_x-0.3E_z

۰٫۹D+0.3E_x+0.3E_y-E_z
۰٫۹D-0.3E_x-0.3E_y-E_z
۰٫۹D+0.3E_x-0.3E_y-E_z
۰٫۹D-0.3E_x+0.3E_y-E_z

۱٫۴D
۱٫۲D+1.6L

۰٫۹D+1.6soil
۱٫۲D+1.6soil+1.6L
۰٫۷۵D+0.75L+0.75soilquake
۱٫۲D+1.6soil+1.6L+1.6soilquake

معرفی ترکیب بار های تشدید یافته LRFD :
Ω_۰x=2;Ω_۰y=3

۱٫۲D+L+2E_px+0.9E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L-〖۲E〗_px-0.9E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L+〖۲E〗_px-0.9E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L-2E_px+0.9E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L+2E_nx+0.9E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L-〖۲E〗_nx-0.9E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L+2E_nx-0.9E_y+0.3E_z
۱٫۲D+L-2E_nx+0.9E_y+0.3E_z

۱٫۲D+L+〖۳E〗_py+0.6E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L-3E_py-0.6E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L+〖۳E〗_py-0.6E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L-〖۳E〗_py+0.6E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L+3E_ny+0.6E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L-3E_ny-0.6E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L+3E_ny-0.6E_x+0.3E_z
۱٫۲D+L-3E_ny+0.6E_x+0.3E_z

۱٫۲D+L+0.6E_x+0.9E_y+E_z
۱٫۲D+L-0.6E_x-0.9E_y+E_z
۱٫۲D+L+0.6E_x-0.9E_y+E_z
۱٫۲D+L-0.6E_x+0.9E_y+E_z

۱٫۲D+L+2E_px+0.9E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L-2E_px-0.9E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L+〖۲E〗_px-0.9E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L-2E_px+0.9E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L+2E_nx+0.9E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L-2E_nx-0.9E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L+2E_nx-0.9E_y-0.3E_z
۱٫۲D+L-2E_nx+0.9E_y-0.3E_z

۱٫۲D+L+3E_py+0.6E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L-3E_py-0.6E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L+〖۳E〗_py-0.6E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L-〖۳E〗_py+0.6E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L+〖۳E〗_ny+0.6E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L-〖۳E〗_ny-0.6E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L+〖۳E〗_ny-0.6E_x-0.3E_z
۱٫۲D+L-〖۳E〗_ny+0.6E_x-0.3E_z

۱٫۲D+L+0.6E_x+0.9E_y-E_z
۱٫۲D+L-0.6E_x-0.9E_y-E_z
۱٫۲D+L+0.6E_x-0.9E_y-E_z
۱٫۲D+L-0.6E_x+0.9E_y-E_z

۰٫۹D+2E_px+0.9E_y+0.3E_z
۰٫۹D-2E_px-0.9E_y+0.3E_z
۰٫۹D+2E_px-0.9E_y+0.3E_z
۰٫۹D-2E_px+0.9E_y+0.3E_z
۰٫۹D+2E_nx+0.9E_y+0.3E_z
۰٫۹D-2E_nx-0.9E_y+0.3E_z
۰٫۹D+〖۲E〗_nx-0.9E_y+0.3E_z
۰٫۹D-2E_nx+0.9E_y+0.3E_z

۰٫۹D+3E_py+0.6E_x+0.3E_z
۰٫۹D-3E_py-0.6E_x+0.3E_z
۰٫۹D+3E_py-0.6E_x+0.3E_z
۰٫۹D-3E_py+0.6E_x+0.3E_z
۰٫۹D+〖۳E〗_ny+0.6E_x+0.3E_z
۰٫۹D-3E_ny-0.6E_x+0.3E_z
۰٫۹D+〖۳E〗_ny-0.6E_x+0.3E_z
۰٫۹D-〖۳E〗_ny+0.6E_x+0.3E_z

۰٫۹D+0.6E_x+0.9E_y+E_z
۰٫۹D-0.6E_x-0.9E_y+E_z
۰٫۹D+0.6E_x-0.9E_y+E_z
۰٫۹D-0.6E_x+0.9E_y+E_z

۰٫۹D+2E_px+0.9E_y-0.3E_z
۰٫۹D-2E_px-0.9E_y-0.3E_z
۰٫۹D+〖۲E〗_px-0.9E_y-0.3E_z
۰٫۹D-〖۲E〗_px+0.9E_y-0.3E_z
۰٫۹D+2E_nx+0.9E_y-0.3E_z
۰٫۹D-〖۲E〗_nx-0.9E_y-0.3E_z
۰٫۹D+〖۲E〗_nx-0.9E_y-0.3E_z
۰٫۹D-〖۲E〗_nx+0.9E_y-0.3E_z

۰٫۹D+3E_py+0.6E_x-0.3E_z
۰٫۹D-3E_py-0.6E_x-0.3E_z
۰٫۹D+〖۳E〗_py-0.6E_x-0.3E_z
۰٫۹D-3E_py+0.6E_x-0.3E_z
۰٫۹D+〖۳E〗_ny+0.6E_x-0.3E_z
۰٫۹D-〖۳E〗_ny-0.6E_x-0.3E_z
۰٫۹D+〖۳E〗_ny-0.6E_x-0.3E_z
۰٫۹D-3E_ny+0.6E_x-0.3E_z

۰٫۹D+0.6E_x+0.9E_y-E_z
۰٫۹D-0.6E_x-0.9E_y-E_z
۰٫۹D+0.6E_x-0.9E_y-E_z
۰٫۹D-0.6E_x+0.9E_y-E_z

این ترکیب بار ها برای شما در اینجا آورده شده است که میتوانید برای دریافت فایل pdf این ترکیب بارها آن را از طریق دکمه ی زیر دانلود نمایید.

امیدوارم از این مطلب استفاده لازم را برده باشید.

موفق باشید.

دانلود فایل ترکیب بار

رمز فایل: omranovin.com

تبلیغات شما

درباره ی علی رضایی

علی رضایی
علی رضایی هستم هدف من در راستای ایجاد این فضای آموزشی تبادل فکر، علم و فناوری است که جامعه مهندسی به شدت به آن نیازمند می باشد پس با تمام توان برای احیای این هدف می کوشم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده