صفحه اصلی / دوره های آموزشی / سازه های فولادی / جلسه نوزدهم معرفی سازه های فولادی
تبلیغات شما
معرفی سازه های فولادی
علی رضایی
۴ آبان, ۱۳۹۵ یک دیدگاه بگذارید 612 بازدید

جلسه نوزدهم معرفی سازه های فولادی

جلسه نوزدهم معرفی سازه های فولادی

با سلام. با جلسه توزدهم معرفی سازه های فولادی در خدمت شما هستیم.

سنگدانه های سبک

سنگدانه های سبک، دانه هائی هستند که به علت تخلخل زیاد، وزن فضایی آنها کم است. دانه های سبک در ساختن بتن سبک باربر و عایق حرارتی، بلوکهای بتنی سبک، ملاتها و اندودهای سبک و به تنهایی برای پر کردن فضاهای خالی به منظور سبکی و عایق کاری حرارتی و صوتی به مصرف می رسند.

انواع

سنگدانه های سبک به دو گروه اصلی طبیعی و مصنوعی دسته بندی می شوند.

دانه های سبک طبیعی

مهمترین مواد اصلی دانه های سبک طبیعی عبارتند از: پامیس ،سنگ پا، سکوریا ،پوکه سنگها، خاکسترها و توفها که همگی منشاء آتشفشانی دارند و دیاتومیت که سنگی رسوبی، متشکل از جلد سیلیسی دیاتومه ها) ۴جلبکهای تک یاختهای دریایی) است. مصرف دانه های سبک طبیعی به خاطر دشواریها و مسائل حمل و نقل در نزدیکی معادنشان مقرون به صرفه است، ولی به علت محدودیت منابع طبیعی، استفاده از آنها در نقاط دور از معدن فراگیر نیست. سنگ پا از جنس شیشهای متخلل به رنگ سیاه و پامیس همانند سنگ پا است با این تفاوت که رنگ آن خاکستری روشن، حفرههای آن ریزتر و توزیع آنها یکنواختتر است. پوکه معدنی سنگی است.

همانند کف، از نوع آتشفشانی به رنگ روشن با وزن فضایی حدود ۵۰۰تا ۹۰۰کیلوگرم بر مترمکعب.

دانه های سبک مصنوعی

دانه های سبک مصنوعی بسته به نوع مواد خامی که برای تولید آنها مصرف می شود، انواع مختلفی دارند. گروهی از آنها از حرارت دادن و انبساط خاک رس، سنگ رسی، سنگ رسی دیاتومه ای، سنگ لوح پرلیت، ورمیکولیت و ابسیدین تولید می شوند. گروه دوم از انبساط روباره مذاب کوره آهنگدازی توسط مقادیر کنترل شده آب در ماشین های مخصوص یا با پاشیدن مقدار کمی آب (جت آبی) روی روباره مذاب حاصل می شود که جسمی متخلخل، سبک و شبیه سنگ پا، با وزن فضایی ۳۰۰تا ۱۱۰۰کیلوگرم بر متر مکعب است. بالاخره گروه سوم را جوشهای صنعتی تشکیل میدهد که از خاکسترها و پسماندههای کورههای زغال سنگی به دست می آیند. دانههای سبکی با ترکیبات آلی نیز مورد مصرف قرار گرفته اند، که از جمله آنها می توان پلیاستایرین منبسط شده را نام برد در ایران تنها پوکه رسی یا خاک رس منبسط شده (لیکا( و پرلیت منبسط شده تولید می شود، ولی هنوز برای آنها استانداردی نوشته نشده است. وزن مخصوص فضا یی پوکه رسی، که در کوره گردنده تولید می شود، از ۳۰۰تا ۶۵۰کیلوگرم بر متر مکعب می باشد و با آن می توان بتن های سبک با وزن مخصوص بین ۸۰۰تا ۱۸۰۰کیلوگرم ساخت. پوکه رسی در پر کردن فضاهای خالی، ساختن بلوک های سبک وزن و بتن های سبک عایق حرارتی و بتن سبک باربر (سازهای) به مصرف می رسد. بتن لیکا (پوکه رسی) از سایر بتن های دانه سبک مقاومت بیشتری دارد.

پرلیت سنگی است شیشه ای با منشاء آتشفشانی به شکل مروارید که در اثر حرارت دادن در گرمای ۹۰۰تا ۱۰۰۰درجه، آب موجود در آن به صورت بخار درآمده و سبب ازدیاد حجم چشمگیر پرلیت (که در این درجه به صورت مذاب و خمیری درآمده است) می گردد. بتن پرلیتی مقاومت کمی دارد و بیشتر برای عایقکاری حرارتی به کار برده می شود. پرلیت منبسط شده در ساختن ملاتها و اندودهای گچی و سیمانی سبک به مصرف می رسد. اندودهای پرلیتی، عایق حرارتی مناسبی هستند، خطر گسترش آتش را کاهش می دهند و ویژگی های جذب صوت آنها مطلوب است.

ویژگی ها و حداقل حدود قابل قبول

دانه های سبک مصرفی در بتن، بلوکها تا و ملا تها باید به اندازه کافی سخت، تمیز، بادوام، عاری از مواد شیمیایی مضر برای بتن و آرماتورها و کلوخه های رس باشد، مواد سبک نامرغوب و ناپایدار در برابر هوازدگی و عوامل شیمیایی را نباید به مصرف رسانید.
ویژگی های عمومی دانههای سبک باید به شرح زیر باشد:

الف: مواد مضر
دانه های سبک نباید حاوی مواد مضر باشند. مقادیر زیاد ناخالصی های آلی موجب ایجاد رنگ تیره در سنگدانهها میشوند. در این صورت سنگدانهها مردود میباشند مگر اینکه با انجام آزمایشهای لازم ثابت شود مقدار این مواد، کم بوده و برای بتن و ملات مضر نیستند. دانههای سبکی که به لحاظ ایجاد لکه، مشکوک باشند، باید مورد آزمایش دقیق شیمیایی قرار گیرند، و چنانچه مقدار ۳Fe2O آنها، ۵/۷از قسمت وزنی در میلیون بیشتر باشد قابل مصرف نیستند. کلوخه های رس نیز از مواد مضرند و میزان آنها نباید از % ۲وزنی تجاوز کند.

ب: افت سرخ شدن
افت سرخ شدن دانههای سبک نباید از %۵وزنی بیشتر شود.
پ: مدول نرمی

دانه های سبک باید مطابق طرح اختلاط باشد. تغییرات مدول نرمی در محموله های سنگدانه های سبک وارده به کارگاه، نباید از %۷ نمونه تحویل شده برای تصویب، تجاوز کند. در غیر این صورت دستگاه نظارت می تواند از قبول محموله خودداری نموده و دستور خروج آن را از کارگاه صادر نماید.

ت: دانه بندی
دانه بندی دانه های سبک باید مطابق جداول مربوطه باشد. حداقل وزن نمونه های مصالح سنگی
ریزدانه برای انجام آزمایش دانه بندی باید مطابق جدول ۲-۹-۴ت باشد:

معرفی سازه های فولادی

حجم نمونه آزمایشی و دانههای درشت سنگدانههای سبک در تعیین وزن واحد نباید از ۲۸۳۰ سانتیمتر مکعب کمتر باشد.
ویژگیهای دانه های سبک، بسته به مورد مصرف باید به شرح زیر باشد:
۲-۹-۴-۱ ویژگی های دانه های سبک مصرفی در بتن باربر سازه ای:

الف: دانه های سبک مصرفی در بتن باربر باید توأماً از ویژگی برجسته سبکی وزن و استحکام نسبی
برخوردار باشند.
ب: دانه های سبک به دو گروه ”یک“ مشتمل بر مواد مصنوعی تولید شده از گرما دادن مواد خام رسی
و نظایر آن و گروه ”دو“ شامل مواد طبیعی نظیر پوکه معدنی طبقه بندی می شوند.
پ: دانه بندی دانه های سبک باید مطابق جدول ۲-۹-۴-۱ پ باشد.
ت: وزن فضایی دانه های سبک باید الزامات جدول ۲-۹-۴-۱ ت را برآورده نماید. تغییرات وزن فضایی در محموله های دانه های سبک وارده به کارگاه، نباید از %۱۰نمونه تحویل شده برای تصویب تجاوز کند .
معرفی سازه های فولادی

معرفی سازه های فولادی
ث: ویژگی های بتن باربر ساخته شده از دانه های سبک باید به شرح زیر باشد:
– ۱مقاومت فشاری و مقاومت کششی حاصله از آزمایش دو نیم کردن ،جهت بتن ساخته شده از
دانه های سبک، باید، تابعی از وزن ویژه بتن سبک بوده، و حداقل آنها باید، مطابق جدول ۲-۹-۴-۱ ث باشد.
وزن ویژه بتن مربوط به هر مقاومت نباید از مقادیر مندرج در جدول تجاوز کند.

معرفی سازه های فولادی

۲-جانشین کردن ماسه، تمام یا قسمتی از ریزدانه های سبک میتواند برای دستیابی به وزن ویژه مختلف بتن انجام گیرد.
– ۳مقاومت فشاری و وزن ویژه از میانگین سه نمونه و مقاومت کششی دو نیم کردن از میانگین ۸نمونه به دست می آید.

– ۴چنانچه مصالح سبک مصرفی در بتن باربر نتواند الزامات حداقل میانگین مقاومت کششی را برآورده نماید، مشروط بر اینکه در طراحی اصلاحی این کمبود، جبران و مقاومت، کمتر ملحوظ گردد، مصرف این گونه مصالح بلااشکال است.

– ۵میزان جمع شدگی ناشی از خشک شدن نمونه ها نباید از ۰٫۱% تجاوز کند
– ۶آثار بیرونپریدگی سطحی در ظاهر کار بتن، نباید بر اثر مصرف دانه های سبک نامناسب پیدا شود.

– ۷دوام بتن باربر ساخته شده از دانهها ،ی سبک باید در آزمایش یخزدگی و آب شدن، پاسخگوی نیازهای پروژه مربوطه باشد.

 

ویژگی های دانه های سبک مورد مصرف در بلوکهای بتنی سبک

الف: دانه های سبک مصرفی در بلوکها باید از سبکی وزن برخوردار باشند.
ب: دانه های سبک به دو گروه یک و دو نظیر بند ب از ۲-۹-۴-۱ تقسیم بندی می شوند.
پ: دانهبندی دانههای سبک مصرفی در بلوکهای سبک باید مطابق جدول ۲-۹-۴-۲پ باشد

 

معرفی سازه های فولادی

 

ت: وزن فضایی دانه های سبک باید الزامات جدول ۲-۹-۴-۱ت را برآورده نماید. تغییرات وزن فضایی در محموله های دانههای سبک وارده به کارگاه، نباید از % ۱۰نمونه تحویل شده برای تصویب تجاوز کند.

ث: ویژگیهای نمونه های بتن ساخته شده از سنگدانه های سبک به لحاظ میزان جمع شدگی، آثار بیرون پریدگی، و دوام، باید با آنچه در زیربندهای ۵ و ۶ و ۷ از بند ث ۲-۹-۴-۱ آمده است، تطابق داشته باشد

ویژگی های دانه های سبک مصرفی در بتن سبک عایق حرارتی

الف: دانه های سبک مصرفی در بتن عایق حرارتی باید دارای ویژگی عایق حرارتی باشد.
ب: دانه های سبک به دو گروه ”یک“ مشتمل بر پرلیت و گروه ”دو“ شامل پوکه رسی تقسیم بندی می شوند.
پ: دانه بندی دانه های سبک باید مطابق جدول ۲-۹-۴-۳ پ باشد.

 

معرفی سازه های فولادی

ت: وزن فضایی دانه های سبک باید الزامات جدول ۲-۹-۴-۳ت را پاسخگو باشد.

 

معرفی سازه های فولادی

 

ث: ویژگی های بتن ساخته شده از سنگدانه های سبک به لحاظ عایق حرارتی باید با حدود مندرج در زیر
تطابق داشته باشد:

معرفی سازه های فولادی

 

دیدن سایر جلسات
تبلیغات شما

درباره ی علی رضایی

علی رضایی
علی رضایی هستم هدف من در راستای ایجاد این فضای آموزشی تبادل فکر، علم و فناوری است که جامعه مهندسی به شدت به آن نیازمند می باشد پس با تمام توان برای احیای این هدف می کوشم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده